czw: 09:30 - 21:00; Najbliższa niedziela (25.04): handlowa en

Parking

PARKING

DO DYSPOZYCJI NASZYCH KLIENTÓW JEST ZADASZONY, TRZYPOZIOMOWY PARKING, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ PONAD 900 MIEJSC.

 

PIERWSZA GODZINA GRATIS!

 

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Sobota 7.00 – 22.00
Niedziela 9.00 – 21.00

 

OPŁATY

1 godzina bez opłat

każda następna  rozpoczęta godzina 4 złote *

 

*Dodatkowa godzina bezpłatnego parkowania za zakupy w Galerii Dominikańskiej o wartości minimum 50 złotych dokonane wyłącznie w dniu parkowania.

Rabat na parkowanie przysługuje za okazaniem biletu parkingowego i paragonów w godzinach pracy Punktu Informacyjnego na poziomie 0 lub Biura Parkingu na poziomie +4.

Opłata za zgubienie biletu parkingowego – 50,00 PLN

 

ABONAMENT MIESIĘCZNY 350,00 PLN

(przy zakupie min. 10 kart 300,00 PLN)

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU

 


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z parkingu centrum handlowego Galeria Dominikańska („Centrum”) zwanego dalej „Parkingiem”. Ilekroć Regulamin mówi o „Nas” rozumiane powinno być to odpowiednio jako odniesienie do właściciela lub zarządcy Centrum. Każda osoba przebywająca na Parkingu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu izobowiązuje się ich ściśle przestrzegać:

 

1. PARKING JEST OTWARTY CODZIENNIE W GODZINACH:

Poniedziałek – Sobota 7.00 – 22.00
Niedziela 9.00 – 21.00

 

2. PARKING NIE JEST STRZEŻONY.

Pozostawiając pojazd na Parkingu nie zawierają Państwo z Nami umowy parkingowej ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Nas do sprawowania pieczy nad Państwa pojazdem.

 

3. WJAZD NA PARKING.

Wjazd na parking odbywa się wyłącznie po pobraniu biletu parkingowego albo przy użyciu karty abonamentowej lub przedpłaconej.

 

4. PARKING JEST PŁATNY.

Opłata parkingowa za każde zajęte miejsce postojowe jest ustalana w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik. Opłatę należy uiścić przed opuszczeniem Parkingu w kasach parkingowych lub w Biurze Parkingu znajdującym się na 4 piętrze Centrum. Osoby niepełnosprawne są zwolnione z wnoszenia opłaty parkingowej po okazaniu ważnej Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej. W celu skorzystania ze zwolnienia należy udać się do Biura Parkingu w celu odpowiedniego odkodowania biletu parkingowego.

 

5. PO OPŁACENIU BILETU NALEŻY W CIĄGU 15 MINUT OPUŚCIĆ PARKING.

Przekroczenie ustalonego czasu na wyjazd skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.

 

6. WYJAZD Z PARKINGU.

Wyjazd z parkingu jest możliwy wyłącznie przy użyciu opłaconego biletu parkingowego albo ważnej karty abonamentowej lub przedpłaconej.

 

7. KARTY ABONAMENTOWE ORAZ KARTY PRZEDPŁACONE.

Karty abonamentowe oraz karty przedpłacone są dostępne w Biurze Parkingu wg aktualnie obowiązującego cennika. Decyzją zarządcy wydawanie kart może zostać w każdej chwili wstrzymane lub ograniczone.

 

8. UTRATA BILETU PARKINGOWEGO.

W przypadku utraty biletu parkingowego, użytkownik uiszcza należną opłatę w kwocie 50,00 PLN z tytułu utraty biletu. Opłaty dokonuje się w Biurze Parkingu.

 

9. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

a) żadne szkody wynikające z kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu z Państwa winy lub z winy jakichkolwiek osób trzecich, a także z powodu wypadku lub klęsk żywiołowych,
b) żadne przedmioty pozostawione w pojeździe ani za żadne wyposażenie pojazdu.

 

10. PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Ponoszą państwo pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone jakimkolwiek osobom trzecim lub w mieniu Centrum Handlowego na terenie Parkingu.

 

11. DECYZJA O OKRESOWYM ZAMKNIĘCIU PARKINGU.

Możemy podjąć decyzję o okresowym zamknięciu parkingu ograniczeniu ilości dostępnych miejsc, zmianie jego przeznaczenia lub o zmianie jego godzin otwarcia

 

12. NA TERENIE PARKINGU:

a) obowiązują zasady ruchu określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i niezależnie od tych przepisów są Państwo zobowiązani przestrzegać wszelkich znaków umieszczonych na terenie Parkingu oraz wszelkich poleceń pracowników ochrony Centrum,
b) zabrania się parkowania pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
c) obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
d) pojazd powinien zostać unieruchomiony po zaparkowaniu na wyznaczonym miejscu parkingowym, zapłon i światła powinny zostać wyłączone, okna, drzwi i bagażnik powinny zostać zamknięte, są Państwo zobowiązani wyłączyć wszelkie urządzenia radiowe w pojeździe,
e) jeśli pojazd zaparkowany przez Państwa w niewłaściwy sposób blokuje ruch na Parkingu, jeśli zaparkują go Państwo poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi lub na miejscach parkingowych dla uprzywilejowanych/niepełnosprawnych bez plakietki dla uprzywilejowanych/niepełnosprawnych w widocznym miejscu za przednią szybą, Państwa pojazd może zostać odholowany na Państwa koszt.

 

13. NA TERENIE PARKINGU ZABRANIA SIĘ:

a) pozostawania osobom trzecim na Parkingu, o ile nie jest to związane z opuszczeniem Parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub uzyskaniu dostępu do zaparkowanego pojazdu w celu opuszczenia Parkingu,
b) spożywania alkoholu,
c) palenia,
d) śmiecenia, czyszczenia i odkurzania pojazdów, parkowania pojazdów z nieszczelną instalacją, wymiany lub uzupełniania płynów, płynu chłodzącego, oleju, itp. w pojeździe,
e) niszczenia jakiegokolwiek wyposażenia lub infrastruktury Parkingu będących własnością Centrum Handlowego,
f) naprawiania, tankowania lub serwisowania jakiegokolwiek pojazdu,
g) korzystania z otwartego ognia,
h) pozostawiania samochodów z pracującym silnikiem,
i) pozostawiania w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki,
j) prowadzenia na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez wcześniejszej zgody zarządcy Centrum.

 

14. OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WJAZDU:

a) pojazdów dostawczych, pojazdów z przyczepami oraz pojazdów o wysokości powyżej 210 cm,
b) pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały, niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne,
c) motocykli, motorowerów, rowerów i innych pojazdów jednośladowych.

 

15. PARKING JEST MONITOROWANY.

W sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez jego użytkowników, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z Parkingu i wnoszenia opłat za zajęcie miejsca postojowego. Nagrania z kamer monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.

 

16. REGULAMIN PARKINGU ORAZ AKTUALNY CENNIK.

Regulamin parkingu oraz aktualny cennik są umieszczone przy kasach płatniczych na terenie Parkingu. Regulamin i cennik dostępne są również do wglądu w Biurze Parkingu oraz na stronie internetowej www.galeria-dominikanska.pl.

 

17. WSZELKIE UWAGI I ZASTRZEŻENIA.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać do dyrekcji Centrum (Biuro Dyrekcji, IV piętro Galerii Dominikańskiej, Plac Dominikański 3, 50159 Wrocław).