Przyjdź i baw się na dACHU! Dominikańskiej

Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław

śr: 09:30 - 21:00; Najbliższa niedziela (07.08): niehandlowa

English Українська

REGULAMIN KONKURSU „Czaja Wyczaja Dzień Ojca „

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Czaja Wyczaja Dzień Ojca” (dalej: „Konkursem”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 3. Organizatorem Konkursu jest Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska adres: Gorlicka 58b/15, NIP 5372319054 („Organizator”). Zlecającym Konkurs jest właściciel Galerii Dominikańskiej znajdującej się we Wrocławiu (50-159), przy pl. Dominikańskim 3 – Atrium Dominikańska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75 C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000712565 („Centrum Handlowe”).
 4. Celem Konkursu jest promocja Galerii Dominikańskiej.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, w serwisie Instagram i Facebook („Serwis”).
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.05.2022 r. i kończy się w dniu 16.06.2022 o godzinie 23.59 („Czas trwania Konkursu”).

 

2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
  a)  Jest pełnoletnią osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  b) Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta na profilu facebook oraz skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
  c)  Osoba niepełnoletnia, która skończyła 13 rok życia za zgodną rodziców – załącznik nr 2.
  c) Jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  d) Nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, przedstawiciela Organizatora, współpracownikiem Fundatora, przedstawiciela Fundatora oraz Zleceniodawcy, firmy Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o. jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Konkursu lub członkiem najbliższej rodziny osób wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia; pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
 2. Przystąpienie do Konkursu, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego, stanowi wyraźne działanie, które jest równoznaczne z udzieleniem Fundatorowi (Administrator Danych Osobowych) zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie w celu wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@babskipr.pl
 3. W Konkursie można brać udział tylko osobiście. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a)  zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień;
  b)  wykonanie zadania konkursowego opisanego w §4.
  c)  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
  Konkursu,
  d) przystąpienie do Konkursu można wycofać w każdym czasie jego trwania.
  e) w Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.
 5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 6. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, posiadają zgodę rodziców – załącznik nr 2 lub pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwani dalej: „Uczestnikiem”/„Uczestnikami”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie aktywnego, publicznego profilu w serwisie Instagram lub Facebook.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora i Centrum Handlowego oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.
 5. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie lub powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla Organizatora lub Centrum Handlowego.
 6. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zgłoszeń konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”). W skład Komisji wejdzie dwóch przedstawicieli Centrum Handlowego oraz jedna osoba wskazana przez Organizatora.

 

4. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe: napisz pod postem konkursowym na fb  Galerii Dominikańskiej https://www.facebook.com/GaleriaDominikanska lub instagramie https://www.instagram.com/galeria_dominikanska/ odpowiedź na pytanie: Dlaczego to właśnie Twój Tato i Ty macie zostać poddani metamorfozie? (zwane dalej: „Zgłoszeniem konkursowym”), z zastrzeżeniem, że profil uczestnika w Serwisie musi być publiczny.
 2. Każdy z Uczestników może przesłać tylko 1 pracę konkursową, jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 3. Do konkursu można zgłosić tatę, męża, brata, partnera, przyjaciela, który jest ojcem.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:
  a)  powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
  b)  nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  c)  nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Centrum Handlowego;
  d)  nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.
  e) Dane zawarte w Zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością

 

5. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. Wyniki zostaną opublikowane w dniu 17.06.2022. Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych, Komisja wybierze 10 najciekawszych, najbardziej kreatywnych zgłoszeń konkursowych, które przejdą do II etapu konkursu. Następnie zostaną poproszone o przesłanie droga mailową swoich zdjęć sylwetki i odpowiedzi na kilka pytań zadanych w formularzu.
 2. II etap trwa w dniach 17-18.06.2022. Wyłonienie zwycięzcy 19.06.2022.
 3. Metamorfoza oraz nagranie odbędzie się w Galerii Dominikańskiej 20.06.2022.
 4. Kryteriami wyboru zwycięskich Zgłoszeń konkursowych, branymi pod uwagę przez Komisję w celu wyłonienia Zwycięzców, są: zgodność Zgłoszeń konkursowych z tematyką Konkursu, estetyka, kreatywność, oryginalność.
 5. Organizator powoła komisję konkursową, składającą się z jednego przedstawiciela organizatora oraz 2 przedstawicieli Centrum Handlowego, która spośród
  nadesłanych zgłoszeń wybierze 1o prac, które przejdą do II etapu. Głosowanie komisji jest tajne, a decyzja komisji ostateczna i nieodwołalna.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez wiadomość na instagramie lub Facebooku do dnia 18.06.2022

 

6 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie („Nagrody”) jest metamorfoza stylu dla Ciebie i Twojego Taty pod okiem stylistki gwiazd Joli Czaja oraz karta prezentowa o wartości 2000 zł do wydania w Galerii Dominikańskiej.
 2. Właścicielem Nagród jest Organizator, który dokonuje ich przekazania na rzecz Uczestników w imieniu własnym.
 3. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387). Do Nagród wskazanych powyżej, od których konieczne będzie pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Kwota o której mowa w poprzednim zdaniu zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu Zwycięzcy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym zakresie Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie tej kwoty pieniężnej z nagrody przez w/w podmiot i odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy. Podmiotem zapewniającym Nagrody jest Organizator.
 4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej oraz o sposobie i miejscu wydania każdej z Nagród poprzez prywatną wiadomość przesłaną za pośrednictwem Serwisu Instagram lub Facebook w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o kontakt Zwycięzcy Konkursu wraz z prośbą o przesłanie Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu) i przesłanie go do Organizatora.
 5. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania do nich przez Organizatora wiadomości o wygranej przesłać pocztą email Formularz Podatkowych Danych Osobowych, niezbędny w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 6. Warunkiem wydania Nagrody jest podpisanie przez Zwycięzcę lub opiekuna prawnego – formularza danych osobowych – Załącznik nr 1.
 7. Po przesłaniu podpisanego formularza, nagrodę trzeba odebrać osobiście w Galerii Dominikańskiej.
 8. Niezachowanie terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość wręczenia Nagród skutkują utratą praw do nich, a Nagrody pozostają wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z Nagród, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 10. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu Nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne,  niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku Nagrody.
 11. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby trzecie.

 

7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesłanie Zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika oznacza udzielenie Organizatorowi i Centrum Handlowemu zgody na korzystanie ze Zgłoszenia konkursowego przez Organizatora na okres trwania Konkursu oraz bezterminowo po jego zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Instagramie, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet.
 2. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi Centrum Handlowe nabywa własność nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych od Zwycięzców, w tym majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych, co może zostać potwierdzone poprzez podpisanie ze Zwycięzcami umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zgłoszeń Zwycięzcy, przed wydaniem Nagrody, mogą zostać poproszeni o podpisanie Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie potwierdzone przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych na Centrum Handlowe. Centrum Handlowe nabywa nieograniczone prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich krajach świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych, zwielokrotniania określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, umieszczania na
  towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych w Internecie, w tym w portale społecznościowe, w tym: strona internetowa, Instagram, Facebook, kanał youtube, prasa, POS (w tym ekrany na witrynach i monitory za kasami), reklama na terenie galerii handlowych, VOD, billboardy, reklama w telewizji, w kinach, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, swobodnego używania i korzystania z całości oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy. Centrum Handlowe ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do Zgłoszeń konkursowych na podmioty trzecie.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Zgłoszenia konkursowego, a Zgłoszenie konkursowe nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Zgłoszenia konkursowego. W szczególności Uczestnik zapewnia, że uzyskał zgodę osoby, której wizerunek został utrwalony na fotografii, będącej Zgłoszeniem konkursowym (a jeżeli w Zgłoszeniu konkursowym wykorzystany został wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę) na utrwalenie jej wizerunku i wykorzystanie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności na publiczne udostępnienie tego wizerunku.
 4. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego przez Centrum Handlowej podmioty, na które Centrum Handlowe przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Centrum Handlowe i podmioty, na które Centrum Handlowe przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych.
 5. Centrum Handlowe ani podmioty, na które Centrum Handlowe przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych.
 6. Centrum Handlowe oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonych Zgłoszeń konkursowych.
 7. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
 8. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora, Centrum Handlowego lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

 

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska adres: ul.Gorlicka 58b/15, 51-314
  Wrocław NIP 5372319054 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa profilu w Serwisie. Uczestnicy, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych niezbędnych do wydania Nagrody oraz do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie oraz otrzymania Nagrody.
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych).
 7. Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

8. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać w okresie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu pisemnie na adres e-mail: info@babskipr.pl
 2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję powołaną przez Organizatora.
 3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o wskazanie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej www.galeria-dominikanska.pl
 3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Wrocław, dnia 28.05.2022 roku

 

Załącznik nr 1 – Formularz Podatkowych Danych Osobowych FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH

Nazwisko…………………………………………..
Imię: ……………………………………… (PIERWSZE IMIĘ)
Data urodzenia…………………………….. DD/MM/ROK PESEL………………………………………….
Miejsce zamieszkania:
Ulica…………………………………… Nr domu…………….. Nr mieszkania………………. Miejscowość…………………………………………… Powiat …………………………………………………… Gmina……………………
Kod pocztowy…………….. Poczta…………………………
Adres zameldowania:
Ulica…………………………………… Nr domu…………….. Nr mieszkania………………. Miejscowość…………………………………………… Powiat …………………………………………………… Gmina……………………
Kod pocztowy…………….. Poczta…………………………
Nr tel…………………………….
Urząd Skarbowy właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych……………………………………………..
(dokładna nazwa wraz z adresem)

Podane dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Administratorem pozostawionych danych osobowych jest: Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska, Ul. Gorlicka 58b/15, 51-314 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji przez Administratora obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych zw. z ww. obowiązkiem, nie dłużej niż przez okres 6 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu – odmowa podania danych jest równoważna ze zrzeczeniem się prawa do nagrody uzyskanej w konkursie. Dane osobowe nie będę podlegały profilowa- niu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Data……………………………………..

……………………………………… /podpis/

 

Załącznik nr 2

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) ………………………………………………………………………………………………. w konkursie na metamorfozę „Czają Wyczaja”,akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm.

………………………………………………. czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego