Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław

pt: 09:30 - 21:00; Najbliższa niedziela (02.04): handlowa

English Українська

Regulamin do warsztatów z Panem Kwiaciarzem

1. Organizatorem zajęć warsztatowych jest Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska z siedzibą we Wrocławiu 51-314 ul. Gorlicka 58b/15 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numer NIP: 5372319054, zwana w dalszej części regulaminu („Organizatorem”).

2. Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych oraz osób niepełnoletnich tylko pod opieką dorosłego (co stanowi jednego uczestnika).

3. Udział dzieci w warsztatach jest bezpłatny.

4. Podczas warsztatów używane są takie urządzenia jak sekator oraz klej na gorąco. Odpowiedzialność za ich bezpieczne użytkowanie pozostaje po stronie uczestnika warsztatu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie użytkowanie urządzeń.

5. Organizator zapewnia ozdoby, dekorację, podstawę wianka oraz narzędzia do wykonania pracy.

6. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub innych osób uczestniczących w warsztatach może zostać poproszony o opuszczenie warsztatów.

8. Warsztaty odbywają się w wyznaczonej przestrzeni w Galerii Dominikańskiej, zwaną strefą świąteczną. Uczestnicy nie mogą realizować zadań warsztatowych poza wyznaczoną stefą.

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone na dekoracji świątecznej gdy zostanie uszkodzona w wyniku niewłaściwego wykonywania zadań.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami wynikającymi z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub poleceń osób prowadzących warsztaty. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, na którym organizowane są warsztaty.

13. Regulamin obowiązuje w dniu warsztatów, czyli 3 i 11 grudnia 2022. Uczestnicy i Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do niniejszego regulaminu i poleceń osób prowadzących warsztaty.