Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław

pt: 09:30 - 21:00; Najbliższa niedziela (23.01): niehandlowa

en

REGULAMIN PROMOCJI „Black Days”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Black Days” („Promocja”) jest Babski PR Anna Maksymiuk-Szymańska z siedzibą we Wrocławiu 51-314 ul. Gorlicka 58b/15 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numer NIP: 5372319054, zwana w dalszej części regulaminu („Organizatorem”).
 2. Promocja organizowana jest na terenie Galerii Dominikańskiej znajdującej przy Placu Dominikańskim 3 we Wrocławiu na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”). Celem Promocji jest zwiększenie atrakcyjności sprzedaży prowadzonej w sklepach znajdujących się na terenie Galerii Dominikańskiej.
 3. Promocja zostanie przeprowadzona w dniach 26-27 listopada 2021 roku w godzinach od 12:00 do 20:00. Limit dzienny kart prezentowych to: Po wykorzystaniu dziennego limitu, klient ma prawo odebrać kartę dnia następnego za okazaniem paragonu z dnia poprzedniego.
 4. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. („Uczestnik”), która w dniach od 26 do 27 listopada 2021 roku dokona zakupów w sklepach znajdujących się na terenie Galerii Dominikańskiej: na łączną kwotę nie mniejszą niż 400 zł maksymalnie na dwóch paragonach, potwierdzoną paragonami fiskalnymi albo fakturami VAT.
 5. Paragony lub faktury VAT, o których mowa powyżej, nie mogą dotyczyć sprzedaży: zakładów totalizatora sportowego, leków, wyrobów tytoniowych, wymiany pieniędzy w kantorze, alkoholi lub sprzedaży produktów, za które zapłata została dokonana przy pomocy bonów zakupowych.
 6. Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt. 4 Regulaminu otrzymuje prawo do otrzymania nagrody w Promocji, tj. do otrzymania karty prezentowej o wartości 50 zł, która będzie wydawana na stoisku eventowym ustawionym w Galerii Dominikańskiej przy instaroomie na poziomie -1, zlokalizowanym przy Rossmannie.
 7. Paragon/faktura/zestaw paragonów lub zestaw faktur uprawnia do odbioru tylko jednej karty. Na podstawie tych samych paragonów Klient będzie mógł odebrać tylko jedna kartę prezentową.
 8. Brak okazania i umożliwienia pracownikom Organizatora oznaczenia paragonów lub faktur VAT potwierdzających zakup w Galerii Dominikańskiej, w danym dniu produktów na kwotę co najmniej 400,00 złotych brutto, jako wykorzystanych wyłącza prawo do otrzymania karty prezentowej zgodnie z pkt. 5 powyżej.
 9. Karty prezentowe przewidziane w ramach Promocji wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 10. Odbiór karty prezentowej jest możliwy wyłącznie na specjalnym punkcie black fridayowym, na poziomie -1 przy instaroomie zlokalizowanym obok Sklepu Rossmann.
 11. Wydawanie kart prezentowych będzie odbywać się na podstawie paragonów lub faktur VAT wystawionych na osoby fizyczne.
 12. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć w niej udział, w okresie jej obowiązywania raz dziennie, przy wcześniejszym spełnieniu warunków Regulaminu.
 13. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce. Nagradzanym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 14. Regulamin Promocji dostępny jest w biurze administracji Galerii Dominikańskiej oraz na strefie wydarzenia.
 15. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia pod adresem info@babskipr.pl
 17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
 18. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2021 roku.